Pracoviská


Lôžkové oddelenie dlhodobo-chorých

Demografická štúdia spádovej oblasti vypracovaná odborníkmi z tohto odboru poukazuje na potrebu zamerať sa na tzv. chronické ochorenia, ktoré vyplývajú z toho, že mladí ľudia opúšťajú región z pracovných dôvodov a obyvateľstvo regiónu „starne“.

Starší ľudia potrebujú dostupnú zdravotnú starostlivosť, keďže k pribúdajúcemu veku sa pridružujú rôzne chronické ochorenia.

Nemocnica sa orientuje na zdravotnú starostlivosť pre dlhodobo chorých pacientov, pre ktorých zriadila a zrekonštruovala dve poschodia v zdravotníckom zariadení spolu aj s nadštandardnými priestormi.

Lôžkové oddelenie dlhodobo-chorých pacientov bolo otvorené a uvedené do prevádzky v januári roku 2008.

Nemocnica prevádzkuje nasledovné odborné ambulancie:

 • chirurgickú
 • internú
 • gynekologickú
 • psychiatrickú
 • ortopedickú
 • urologickú
 • ORL
 • onkologickú
 • ambulanciu intenzívnej medicíny
 • fyziatricko–rehabilitačnú
 • hematologickú
 • psychologickú
 • diabetologickú
 • neurologickú

Zároveň rozšírila licenciu o ambulancie:

 • nefrologickú
 • neonatologickú
 • algeziologickú
 • reumatologickú
 • úrazovú chirurgiu
 • endokrinologickú
 • dermatovenerologickú
 • oftalmologickú
 • pediatrickú neurológiu
 • imunologicko – alergologickú
 • pneumologicko – ftizeologickú
 • gastroenterologickú

Ďalej prevádzkuje spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVaLZ)

 • odd. klinickej biochémie (OKB)
 • hematologicko-transfúzne pracovisko (HTO)
 • fyziatricko - rehabilitačné pracovisko (FRO)
 • RDG - USG pracovisko

Zdravotnícke zariadenie VŠN Gelnica zabezpečuje tiež:

 • dopravnú zdravotnú službu DZS, keď má v prevádzke aj vozidlá špeciálne určené na komfortný prevoz pacientov do dialyzačných stredísk
 • ústavnú pohotovostnú službu
 • lekársku službu prvej pomoci LSPP